Susunan Bacaan Doa Ziarah Kubur Dalam Bahasa Latin Yang Cocok Untuk Ziarah Dihari Jumat

Terdapat beberapa amalan istimewa yang dianjurkan bagi orang muslim saat memasuki hari Jumat. Mulai dari membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak dzikir dan doa, memperbanyak sholawat, hingga melakukan ziarah kubur.

Bagi orang – orang yang terbiasa berziarah kubur ke makam keluarga dan saudara setiap hari Jumat, mereka biasanya tidak akan lupa mempersiapkan bacaan doa saat berada di makam. Berikut dibawah ini akan diperkenalkan susunan bacaan doa ziarah kubur dalam bahasa latin yang cocok untuk ziarah dihari Jumat :

  1. Membaca Salam (1 Kali)

“Assalamu’alaikum dara qaumin mu’minin wa atakum ma tu’adun ghadan mu’ajjalun, wa inna insya-Allahu bikum lahiqun.”

Artinya :

“Assalamuallaikum, hai tempat bersemayam kaum mukmin. Telah datang kepada kalian janji Allah yang sempat ditangguhkan besok, dan kami insyaallah akan menyusul kalian.”

Bacaan salam ini bisa Anda panjatkan saat Anda memasuki makam atau saat akan mulai berdzikir.

  1. Membaca Istigfar (3 Kali)

“Astaghfirullah Hal Adzim Alladzi La ilaha illa Huwal Hayyul Qoyyumu Wa atubu ilaihi.”

Artinya :

“Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri, dan aku bertaubat kepada-Nya.”

  1. Membaca Surat Al Fatihah (1 Kali)

“Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil ‘alamin Ar Rahmaanirrahiim Maaliki yaumiddiin Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin Ihdinash-shirraatal musthaqiim Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghduubi ‘alaihim waladh-dhaalliin.”

Artinya :

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam Yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang Pemilik hari pembalasan Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang – orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.”

  1. Membaca Surat Al Ikhlas, Al Falaq, Dan An Naas (3 Kali)
  • Bacaan Surat Al Ikhlas

“Qul huwallāhu ahad allāhuş-şamad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahų kufuwan ahad.”

Artinya :

“Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”

  • Bacaan Surat Al-Falaq

“Qul a’użu birabbil-falaq min syarri mā khalaq wa min syarri gāsiqin īżā waqab wa min syarrin-naffāśāti fil-uqad wa min syarri hāsidin iżā hasad.”

Artinya :

“Katakanlah, Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar), dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan (perempuan – perempuan) penyihir yang meniup pada buhul – buhul (talinya), dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.”

  • Bacaan Surat An – Nas

“Qul a’uzu birabbin naas Malikin naas Ilaahin naas Min sharril was waasil khannaas Al lazii yuwas wisu fii suduurin naas Minal jinnati wan naas.”

Artinya :

“Katakanlah, Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) kedalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.”

  1. Membaca Doa Tahlil (33 Kali)

“Laailaaha illallah.”

Artinya :

“Tiada Tuhan selain Allah.”

  1. Membaca Do’a Ziarah Kubur

“Allahummaghfirlahu war hamhu wa ‘aafihii wa’fu anhu, wa akrim nuzuulahu wawassi’ madholahu, waghsilhu bil maa’i watssalji walbaradi, wa naqqihi, minaddzzunubi wal khathaya kamaa yunaqqatssaubul abyadhu minad danasi.”

“Wabdilhu daaran khairan min daarihi wa zaujan khairan min zaujihi. Wa adkhilhul jannata wa aidzhu min adzabil qabri wa min adzabinnaari wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi.”

Artinya :

“Ya Allah, berilah ampunan dan rahmat kepadanya. Berikanlah keselamatan dan berikanlah maaf kepadanya. Berikanlah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah dia dengan air, es, dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran.”

“Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, isteri yang lebih baik dari isterinya. Masukkanlah dia kedalam surga, berikanlah perlindungan kepadanya dari azab kubur dan azab neraka. Lapangkanlah baginya dalam kuburnya dan terangilah dia didalamnya.” (HR. Muslim).